Handelsvoorwaarden VAEX Truck Trading

Handelsvoorwaarden VAEX Truck Trading

VAEX Truck Trading B.V.

De Verver 4a
5371 MZ Ravenstein (Nederland)

T: +31 486 411 715
E: info@thetrucktraders.nl
E: vttinkoopfactuur@thetrucktraders.nl (facturen)

BTW: NL007610452B01
KvK: 16049712
IBAN: NL29 ABNA 0477 2093 86
BIC: ABNANL2A

Download onze voorwaarden als PDF:

I. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken, overeenkomsten van opdracht en overige rechtsbetrekkingen waaronder begrepen onderhandelingen betreffende dergelijke overeenkomsten met VAEX Truck Trading B.V., gevestigd te Ravenstein, hierna noemen VAEX, voor zover niet anders is bepaald in offerte of overeenkomst.

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in een tussen partijen overeengekomen overeenkomst. Daar waar deze voorwaarden van opdrachtgever spreken, kan ook koper gelezen worden.

3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen VAEX en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van VAEX.

4. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 7:406 en 7:412, zijn op de rechtsverhoudingen met VAEX niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

5. De toepasselijkheid van aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd respectievelijk waarnaar wordt verwezen of eventueel andere in de branche gebruikelijke voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waar Vaex partij bij is.

6. In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst en de uitleg daarvan.

7. Indien VAEX en opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen uit de overeenkomst.

 II. AANBIEDING

1. Alle  aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en louter indicatief, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen.  

2. Een  aanbieding  die  een  termijn  bevat  kan  door  VAEX  binnen 5 dagen worden  herroepen.

3. Opgaven van gewichten, snelheid, brandstof, laadvermogen, energieverbruik, etc. geschiedt bij beste benadering, maar zijn voor VAEX niet bindend. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen.

III. OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat VAEX de order c.q. opdracht schriftelijk (waaronder in dit geval ook begrepen elektronisch) heeft goedgekeurd en bevestigd, dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van VAEX en deze voorwaarden.

2. Indien een overeenkomst tussen VAEX en opdrachtgever elektronisch tot stand komt, is VAEX niet gehouden om de ontvangst van de verklaringen van opdrachtgever te bevestigen en is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst op grond van het ontbreken van een dergelijke ontvangstbevestiging te ontbinden.

3. Opdrachten van en acceptaties door opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Opdrachtgever is slechts bevoegd een bestelling of opdracht te annuleren of te wijzigen met toestemming van VAEX en (bij annulering) tegen betaling van annuleringskosten ten bedrage van 15% van de aankoopsom (exclusief btw). Bij een dergelijke annulering zal een betaalde aanbetaling sowieso komen te vervallen (als boete, onverminderd het recht op schadevergoeding voor VAEX). Opdrachtgever stemt dus op voorhand in met het verlies van de aanbetaling in geval van annulering door Opdrachtgever. Indien de door opdrachtgever verlangde wijzigingen en/of aanvullingen voor VAEX extra kosten met zich meebrengen, is VAEX gerechtigd deze integraal aan opdrachtgever door te berekenen. Tevens is VAEX in dat geval gerechtigd een nieuwe levertijd vast te stellen. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor opdrachtgever aangepaste, samengestelde of geladen (o.a. stacking) zaken of specifiek op verzoek van opdrachtgever verrichte diensten/werkzaamheden betreft.

4. VAEX is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met opdrachtgever te beëindigen en/of om een door opdrachtgever geplaatste elektronische of schriftelijke opdracht af te wijzen zonder opgaaf van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5. Alle (prijs)opgaven, advertenties, afbeeldingen en overige aanduidingen en beschrijvingen van de zaken zijn met zorg gedaan en er kunnen geen rechten ontleend worden uit eventuele tekstuele of grafische afwijkingen. 

6. VAEX is niet gehouden de opdrachten, bestellingen en/of mededelingen van opdrachtgever op juistheid te controleren. Een tekortkoming kan VAEX niet worden toegerekend indien deze het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door opdrachtgever aan VAEX verstrekte informatie onjuist is.

IV. PRIJS

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die VAEX in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief btw en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven.

2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is VAEX gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen en door te belasten, voor rekening van opdrachtgever. Hieronder valt in ieder geval een stijging van (grondstof)prijzen vanaf vijf procent (of hoger), voor individuele onderdelen of voor het totaal.

V. BETALING

1. Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen (payment in advance), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting, verrekening of korting. VAEX zal de betreffende zaken niet eerder leveren, respectievelijk de betreffende werkzaamheden niet eerder verrichten, dan na volledige betaling van de factuur, dan wel naar keuze van VAEX door het verstrekken van een voor VAEX genoegzame zekerheid voor betaling.

2. Indien facturen niet worden betaald overeenkomstig lid 1 van dit artikel, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is VAEX alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5 % per maand (waarbij een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als volle maand), te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

4. VAEX is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen totdat opdrachtgever aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Alle door VAEX gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 100 per geval en de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door VAEX ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – altijd eerst van alle verschuldigde rente en kosten en daarna de oudste hoofdsom - zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.

7. In geval van te late betaling komt een voor VAEX nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

8. VAEX is gerechtigd tot verrekening van al hetgeen opdrachtgever aan VAEX verschuldigd is, ongeacht of dit reeds opeisbaar is en ongeacht de valuta, met bedragen die VAEX aan opdrachtgever schuldig is. Ook in de meest ruime zin des woords en ongeacht het ontstaansmoment van de vorderingen in geval een opdrachtgever in staat van faillissement zou komen te verkeren.

VI. LEVERTIJD, LEVERING & RISICO

1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door VAEX vastgesteld. 

2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat VAEX ervan uit dat de opdracht wordt uitgevoerd onder de omstandigheden die op dat moment bekend zijn.

3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van VAEX, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

4. Indien een levertermijn wordt genoemd c.q. overeengekomen, dan wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, de levertermijn automatisch verlengd zonder dat VAEX tot enige vorm van schadevergoeding gehouden zal zijn en zonder dat de wederpartij de overeenkomst kan ontbinden, in de volgende gevallen:

- indien er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, hieronder ook begrepen overmacht, vertraging of personeelstekort bij een externe partij, zoals een fabrikant, ongeacht of dit VAEX kan worden toegerekend of voorzienbaar was;

- indien er is sprake is van het feit dat opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens VAEX tekortschiet of er naar de uitsluitende mening van VAEX gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever daarin tekort zal schieten

- indien opdrachtgever VAEX niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder andere voor indien opdrachtgever, indien van toepassing, in gebreke blijft de plaats van aflevering mede te delen of in gebreke blijft door de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

- indien er sprake is van andere omstandigheden die niet bij VAEX bekend waren toen VAEX de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde.

- indien er sprake is van meerwerk. Als het meerwerk niet in de planning van VAEX kan worden ingepast, worden de werkzaamheden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

5. Levering geschiedt in Nederland, vanuit de vestiging van VAEX te Ravenstein, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt.

6. Indien VAEX op verzoek van opdrachtgever voor verzending van de zaken zorg draagt dan is VAEX bevoegd het tijdstip, wijze van verzending en verzendroute exclusief vast te stellen. Een transportverzekering wordt door VAEX slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever en alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening. Met zaken worden uitsluitend bedoeld, de door VAEX verkochte zaken en nimmer de eventuele lading die opdrachtgever aanbiedt om te worden geladen of reeds is geladen in de verkochte zaak. VAEX accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele schade tijdens het transport van deze lading en deze is ook nimmer gedekt door een eventuele transportverzekering.

7. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij VAEX ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld. Indien opdrachtgever de zaken niet afneemt, is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en worden de zaken opgeslagen voor zijn rekening en risico. Indien opdrachtgever weigert de zaken binnen de door VAEX nader gestelde termijn af te nemen, is VAEX gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken, waaronder begrepen de eventuele lading die in verband met de za(a)k(en) wordt aangeboden, die zich bevindt op het terrein van VAEX of die zich in de verkochte za(a)k(en) bevindt, op een door haar gewenste wijze te vervreemden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. VAEX is gerechtigd om haar vordering op opdrachtgever, op de opbrengst te verhalen.

8. Indien levering door VAEX niet mogelijk blijkt door externe oorzaken, zoals de onmogelijkheid van (tijdige) productie en/of levering door een externe derde, zoals een fabrikant, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden, maar is VAEX nimmer gehouden enige schade te vergoeden. Eventuele aanbetalingen worden geretourneerd door VAEX.

9. Eventuele overeengekomen levering buiten Nederland geschiedt conform de in dit artikel VI vastgestelde voorwaarden.

10. VAEX heeft het recht in gedeelten te leveren en werkzaamheden in gedeelten uit te voeren en deze afzonderlijk in rekening te brengen.

VII. NIET AFGENOMEN ZAKEN

1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats en datum af te nemen. 

2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde VAEX tot aflevering in staat te stellen. 

3. Indien VAEX de overeenkomst bij niet-nakoming niet ontbindt, worden (nog) niet afgenomen zaken voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.  

4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan VAEX een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

VIII. ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van VAEX krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht. 

2. Als opdrachtgever aan VAEX gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag VAEX bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. 

3. Opdrachtgever vrijwaart VAEX voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 

IX. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt VAEX de auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke. 

2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van VAEX ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VAEX niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan VAEX per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door VAEX gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan VAEX een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

X. GARANTIE & RECLAMATIE

1. De door VAEX geleverde zaken voldoen aan de specificaties zoals neergelegd in de bijbehorende overeenkomst. Er wordt geen garantie verleend, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven en behoudens voor zover er fabrieksgarantie geldt, in welk geval VAEX geen verdere of andersluidende garantie geeft dan de betreffende fabrieksgarantie. 

2. Indien opdrachtgever een beroep doet op de door VAEX in de betreffende overeenkomst verleende garantie c.q. reclamatie, zal VAEX de garantie c.q. de klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald. 

3. Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.

4. Op straffe van verval van zijn recht tot reclamatie, dient opdrachtgever de zaken en werkzaamheden bij levering op zichtbare gebreken te controleren. Reclamaties ter zake van de hoogte van het factuurbedrag en zichtbare onvolkomenheden dient opdrachtgever binnen 3 dagen na ontvangst, respectievelijk aflevering, schriftelijk aan VAEX te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclamaties geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco's bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn. Bij gebreke van tijdige melding als in dit artikel bedoeld, vervalt het recht op garantie/reclamatie. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan VAEX ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek in de staat waarin deze zich bevonden ten tijde van de reclamatie.

5. Reclamatie is niet mogelijk indien: 

- Opdrachtgever een gebruikt voertuig koopt en aldus niet de eerste eigenaar is. Gebruikte voertuigen kunnen nu eenmaal (verborgen) gebreken vertonen. Partijen verklaren hierbij dat dan geen sprake is van non-conformiteit of wanprestatie door VAEX. Opdrachtgever dient het voertuig voorafgaand aan de definitieve levering uitvoerig te controleren op gebreken en VAEX zal haar bekende gebreken altijd melden.

- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van VAEX op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel door opdrachtgever of een derde zijn gerepareerd, aangepast of gewijzigd; 

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever (bijvoorbeeld door onvoldoende of onjuist gebruik, onderhoud of opslag) of doordat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van VAEX; 

- het onderdelen betreft waarvan de verzegeling is verbroken of die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen of die accessoires zijn; 

- opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens VAEX (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- opdrachtgever bij constatering van het gebrek niet al het nodige heeft gedaan om verdere schade aan de geleverde zaak te voorkomen, bijvoorbeeld door de zaak te blijven gebruiken.

6. VAEX staat nimmer garant voor de afwezigheid van fouten welke het gevolg zijn van het naleven van enige dwingende wettelijke bepalingen aangaande de aard of de eigenschap van grondstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde zaken.

7. In geval opdrachtgever met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en diens reclamatie door VAEX gegrond wordt bevonden, zal VAEX de desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen zaken VAEX haar eigendom wordt), repareren dan wel een prijsreductie verlenen. VAEX is gerechtigd om zelf vast te stellen welke producten of materialen gebruikt worden ter vervanging.

8. Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9. Indien buiten de boven omschreven gevallen een klacht in behandeling wordt genomen, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.

10. Alle vorderingen, gebaseerd op de stelling dat de zaken of de verrichte diensten niet voldoen aan het in de overeenkomst bepaalde, verjaren door verloop van één jaar na de datum van aflevering of feitelijke beëindiging van de dienstverlening.

 XI. KEURING

 1. Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op de tijd en plaats zoals door VAEX vastgesteld.

XII. NIET NAKOMING, ONTBINDING & OPSCHORTING

1. VAEX is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of  gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overige  toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- de  wederpartij  in  strijd  handelt  met  enige  bepaling  van  de  overeenkomst  tussen partijen;

- een (buitenlandse) wettelijke regeling wordt toegepast die tot doel heeft de wederpartij te  liquideren  dan  wel  de  schuldenpositie  van  de  wederpartij  te  saneren,  zoals  faillissement, (voorlopige) surseance van betaling en soortgelijke wettelijke regelingen;

- het  bedrijf  van  de  wederpartij  wordt  stilgelegd of  geliquideerd of door de wederpartij een onderhands akkoord aan schuldeisers wordt aangeboden of er beslag wordt gelegd op bezittingen van de wederpartij;

- de wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn verzocht, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van VAEX passende zekerheid heeft gesteld.

In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij terstond opeisbaar.

2. Indien VAEX de overeenkomst (gedeeltelijk of geheel) ontbindt, is de wederpartij aansprakelijk voor de door VAEX geleden en te lijden schade, onder andere bestaande uit winstderving, behandelingskosten en (buitengerechtelijke) proceskosten.

3. Naast bovengenoemde schade, komt de door de wederpartij betaalde aanbetaling in geval van ontbinding door VAEX in zijn geheel te vervallen (als boete), ongeacht de hoogte van die aanbetaling en onverminderd het recht van VAEX op vergoeding van haar schade. VAEX kan in geval van ontbinding dus nimmer gehouden worden tot restitutie van enige aanbetaling.

3. Indien VAEX de overeenkomst ontbindt of indien de wederpartij gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname of indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, is VAEX zonder nadere aankondiging bevoegd de verkochte zaken direct weer te verkopen aan een andere partij.

XIII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Levering door VAEX vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door VAEX aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.

2. VAEX is in geval van niet nakoming door opdrachtgever, alsmede in geval VAEX goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet zal nakomen, bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever machtigt VAEX en diens vertegenwoordigers onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en om deze plaatsen te betreden en zal dit recht ten behoeve van VAEX en diens vertegenwoordigers bedingen bij de afnemers van opdrachtgever. Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking verlenen. Alle kosten in verband met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken, maar is uitdrukkelijk niet gerechtigd om op de zaken een beperkt recht, waaronder begrepen pandrecht te vestigen. Maakt opdrachtgever van zijn bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van VAEX te leveren (mits VAEX schriftelijk akkoord is met doorverkoop). Hij is eveneens verplicht om VAEX op eerste verzoek een pandrecht (eerste in rang) te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen, in de pandakte te verklaren dat hij bevoegd is tot verpanding, respectievelijk dat er geen beperkte rechten op de in pand te geven vorderingen rusten. Voor het geval opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan VAEX om dit pandrecht tot stand te brengen.

4. De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de zaken worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van VAEX door het recht van het land van bestemming van de zaken, met dien verstande dat (i) het recht van het land ter zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming aan VAEX biedt dan het Nederlandse recht en (ii) de zaken daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.

5. In geval van beslaglegging op de zaken die eigendom zijn van VAEX of ingeval van aanvraag van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, van toepassing verklaring van de WSNP door of van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden VAEX onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en ingeval van beslaglegging de beslaglegger mede te delen dat opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.

 XIV. RETENTIERECHT

 1. VAEX is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van opdrachtgever, die zij in het kader van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van VAEX met betrekking tot die overeenkomst, inclusief rente en kosten, volledig is betaald.

XV. INRUIL

1. Indien opdrachtgever een ingeruild motorvoertuig blijft gebruiken in afwachting van de levering van het door hem bestelde motorvoertuig, geschiedt dit voor eigen risico en zijn alle kosten met betrekking tot het eerstgenoemde motorvoertuig en eventuele waardevermindering daarvan voor zijn rekening. 

XVI. AANSPRAKELIJKHEID

1. VAEX is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. 

2. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclamatie zoals omschreven in deze algemene voorwaarden geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, ook die terzake gevolgschade (schade door stilstand, derving van inkomsten, geleden verlies, gederfde winst, verlies en/of (met vertraging verband houdende) schade aan de lading van opdrachtgever) en andere indirecte of immateriële schade van welke aard dan ook, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van VAEX of haar direct leidinggevenden.

3. VAEX is evenmin aansprakelijk voor opzet of (bewuste) roekeloosheid van ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld en voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

4. VAEX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

5. VAEX is niet aansprakelijk voor schade aan motorvoertuigen van opdrachtgever en/of derden die zich op haar terrein bevinden.

6. Indien VAEX geen beroep zou toekomen op de beperking uit lid 1 tot en met 4 van dit artikel en om welke reden dan ook toch schadeplichtig jegens een opdrachtgever zou zijn, is die aansprakelijkheid hoe dan ook altijd beperkt tot die schade waartegen VAEX uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

7. Als VAEX om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 5 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. 

8. Opdrachtgever zal VAEX vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle aanspraken c.q. rechten van derden welke verband houden met de levering van de zaken of het verrichten van diensten voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die opdrachtgever toekomt jegens VAEX. Tevens zal opdrachtgever VAEX vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van iedere aanspraak ter zake van overlijden van, of persoonlijk letsel aan personeel van opdrachtgever of personeel van derden en/of schade aan zaken in eigendom van opdrachtgever en/of derden voor zover zulks gebeurt op het terrein van VAEX. Een uitzondering op deze verplichtingen van opdrachtgever bestaat indien en voor zover de vordering voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van VAEX of diens direct leidinggevenden.

10. VAEX bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens opdrachtgever mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

11.Bovenstaande laat enige dwingendrechtelijke aansprakelijkheid onverlet.

XVII. OVERMACHT

1. VAEX heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, zonder dat VAEX daarbij gehouden kan worden enige schade van de wederpartij te vergoeden. 

2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en macht van VAEX, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van VAEX kan worden verlangd, zoals oorlog, import- en exportrestricties, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, handelsverboden, epidemieën en pandemieën, vorstverlet, tekortkoming van toeleveranciers of van derden die door VAEX ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, te late aanlevering door opdrachtgever van lading die hij wenst te vervoeren middels de gekochte zaak, etc.

3. VAEX is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. VAEX is alsdan gerechtigd de overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog uit te voeren ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever is bij overmacht van VAEX pas gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, nadat zij VAEX een redelijke termijn voor het alsnog uitvoeren van de overeenkomst heeft gegund.

4. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever en opdrachtgever om die reden het voertuig (nog) niet kan afnemen, is VAEX gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, omdat van VAEX niet verlangd kan worden dat zij het voertuig stalt, onder andere vanwege afnemende dagwaarde en oplopende kosten. Bij een dergelijke ontbinding is VAEX gerechtigd eventuele schade te verhalen op Opdrachtgever, eventueel door verrekening met een betaalde aanbetaling.

XVIII. SANCTIEREGELGEVING

1. Door het sluiten van een overeenkomst met VAEX verklaart opdrachtgever te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van het sanctierecht, waaronder maar niet uitsluitend de “Verordening (EU) 2022/428 van de Raad van 15 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren”. Eventuele meldingen, vergunningen, etc. die nodig zouden zijn voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst, zijn te allen tijde de uitsluitende verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart VAEX volledig voor enige aanspraak van de bevoegde autoriteiten als gevolg van de niet-naleving van enige verplichting uit het sanctierecht.

2. Bij het (vermoeden van) niet-naleving van sanctierecht, een en ander uitsluitend naar de beoordeling van VAEX, is VAEX bevoegd al haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of  gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat VAEX op welke manier dan ook gehouden kan zijn enige schade van de wederpartij te vergoeden. Eventuele aanbetalingen van de wederpartij komen in dit geval te vervallen, gelijk aan de wijze zoals beschreven in artikel VII.

XIX. PARTIËLE NIETIGHEID

1. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden of een overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op rechtsgeldige wijze zo dicht mogelijk benadert.

XX. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van VAEX is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding  van de tussen de wederpartij en VAEX gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

 

Zoeken